Αρθρο 1. Νομικό Πλαίσιο
Οι όροι της παρούσας διέπονται από τους: Ν. 4727/2020 και 5099/2024 περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ν.4624/2019 προστασίας των προσωπικών δεδομένων και Ν.4800/2021 περί σχέσεων μεταξύ γονέων και μαθητών.

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις Κηδεμόνα

Παρ. 1: Πιστοποίηση κηδεμόνα
Αποδέχομαι ότι το Μουσικό Σχολείο Αλίμου (εφεξής ΜΣΑ) θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που παρέχονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής ΓΓΠΣΔΔ) για την αυθεντικοποίησή μου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του (Ν. 4727/2020). Αποδέχομαι ότι οφείλω να λαμβάνω όλα τα προσήκοντα μέτρα για την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή φύλαξη των ηλεκτρονικών διαπιστευτηρίων. Τα ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η μεταβίβαση τους σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, τα ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια καταστραφούν (απώλεια, φθορά, κλοπή, εσφαλμένη χρήση κλπ), τότε οφείλω να ειδοποιήσω γραπτώς αμελλητί το ΜΣΑ. Κάθε ενέργεια ή επικοινωνία μεταξύ εμού και του ΜΣΑ που λαμβάνει χώρα αφού έχει πραγματοποιηθεί αυθεντικοποίηση με τα ηλεκτρονικά διαπιστευτήρια θα θεωρείται έγκυρη έως ότου ενημερώσω γραπτά για την τυχον παραβίαση τους. Το ΜΣΑ μπορεί να αλλάξει ή να περιορίσει τον τρόπο πρόσβασής στο ηλεκτρονικό σύστημα εάν αυτό επιβάλλουν νομικοί ή τεχνικοί λόγοι.

Παρ. 2: Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών εγγράφων
Αποδέχομαι ότι το ΜΣΑ μπορεί να μου κοινοποιεί όλα τα έγγραφα που με αφορούν ηλεκτρονικά. Στα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ενημερωτικά σημειώματα των απουσιών, οι ειδοποιήσεις ποινών, τα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων εκδρομών και άλλα. Αποδέχομαι ότι μπορώ να χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικες υπηρεσίες του ΜΣΑ προκειμένου να αποστέλλω σε αυτό έγγραφα που με αφορούν. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά απουσιών, η συναίνεση σε εκδρομές και άλλα. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ με τα έντυπα εφόσον έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ για την αυθεντικοποίησή μου. Το ΜΣΑ μπορεί να μου κοινοποιεί έγγραφα και με μη ηλεκτρονικό τρόπο αν συντρέχουν νομικοί περιορισμοί, ή εάν η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι προσωρινά ανέφικτη για οποιονδήποτε λόγο.

Παρ. 3: Διάρκεια χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που, για τον οποιονδήποτε λόγο, τερματιστεί η σχέση των μαθητών που κηδεμονεύω με το ΜΣΑ, η πρόσβασή μου στα ηλεκτρονικά συστήματα θα ακυρώνεται αυτοδίκαια. Αποδέχομαι επίσης ότι το ΜΣΑ μπορεί, για τον οποιονδήποτε λόγο (τεχνικό, νομικό, ανωτέρας βίας και άλλα), να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές μου με το ΜΣΑ θα πραγματοποιούνται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. Το ΜΣΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του και για την αποκατάσταση τους σε περίπτωση βλάβης, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία τους, λειτουργία που εξαρτάται και απο τεχνικούς λογους, καθώς και από λογούς ανωτέρας βίας. Αποδέχομαι επίσης ότι αν, για τον οποιονδήποτε λόγο, αδυνατώ ή δεν επιθυμώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΜΣΑ, τότε οφείλω να ειδοποιήσω εγγράφως το Σχολείο.

Άρθρο 3. Προσωπικά Δεδομένα (Ν. 4624/2019)

Παρ. 1: Περιγραφή συλλογής προσωπικών δεδομένων
Το ΜΣΑ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του ως δημόσιου φορέα και αναθέτει, με ετήσια πράξη του συλλόγου διδασκόντων του την αρμοδιότητα "Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων" (εφεξής ΥΠΔ). Ειδικότερα για γονείς και εκπαιδευτικούς που κάνουν login μέσω Taxis, συλλέγεται το ΑΦΜ. Ειδικότερα για τους γονεις/κηδεμόνες των μαθητών του ΜΣΑ, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι: Όνομα, επίθετο και στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, τηλέφωνα, email). Ειδικότερα για τους μαθητές του ΜΣΑ, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα στοιχεία που μας διαθέτει η υπηρεσία μέσω του mySchool τα οποία συλλέγονται με αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας και του mySchool.Η επεξεργασία των στοιχείων είναι η απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση καθηγητές του ΜΣΑ. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν μόνο στην πιστοποίηση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται για λόγους μη υπηρεσιακούς. Τα στοιχεία δεν διατίθενται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται από το ΜΣΑ για κανένα λόγο εκτός από τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Το ΜΣΑ αποστέλλει e-mail που αφορούν μόνο υπηρεσιακές ανάγκες (ενημέρωση απουσιών, δικαιολογητικών, εκδρομών, εξετάσεων, προγραμμάτων κ.α.) και δεν χρησιμοποιεί την αποθηκευμένη διεύθυνση e-mail για κανένα άλλο λόγο. Η χρήση των cookies είναι υποχρεωτική για την λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Παρ. 2: Καταγραφή δεδομένων
Όλες οι ενέργειες των χρηστών που έχουν πιστοποιηθεί από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΜΣΑ και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εισέρχονται σε περιορισμένης πρόσβασης συστήματα, καταγράφονται ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική καταγραφή συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση IP, η ημέρα και η ώρα πρόσβασης καθώς και τα στοιχεία που έχουν αποδοθεί από την εκάστοτε υπηρεσία πιστοποίησης που χρησιμοποιείται.

Παρ. 3: Συναίνεση χρηστών
Δια της παρούσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Άρθρο 4. Αποκλειστική εκτελεστική αρμοδιότητα

Η δημιουργία, η συντήρηση, η τεχνική υποστήριξη, η νομική αιτιολόγηση και η επιστημονική τεκμηρίωση ολόκληρης της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης msa-apps είναι αποκλειστικό και εξ ολοκλήρου έργο του κ. Χουρδάκη Μιχαήλ, εκπαιδευτικού του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, το οποίο προσφέρεται αφιλοκερδώς στο σχολείο προς αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των διαδικασιών, εκπαιδευτικών και διοικητικών του σχολείου. Ο κ. Χουρδάκης διατηρεί το αποκλειστικό copyright για όλες τις υπηρεσίες του ma-apps, είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος για οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή όχι μέσω αυτής και διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει υπηρεσίες ή μέρος αυτών ή τους όρους χρήσης αυτών κατά την κρίση του χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση.

Άρθρο 5. Όροι χρήσης

Αποδέχομαι ότι όλες οι ενέργειες μου, οι σχετικές με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΜΣΑ καταγράφονται ηλεκτρονικά για λόγους ασφαλείας και, ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε απόπειρα, ηθελημένη ή μη, A) μή συμμόρφωσης με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη λειτουργία σχολικών μονάδων, τις ειδικές περιοριστικές συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19 καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης διέπει τη λειτουργία του ΜΣΑ, B) χρήσης της υπηρεσίας με σκοπό την διακίνηση υλικού με ρατσιστικό, βίαιο, συκοφαντικό, υβριστικό ή γενικά ποινικά κολάσιμο περιεχόμενο, Γ) υποβολής ψευδούς περιεχομένου (συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε ψευδή και/ή πλαστά δικαιολογητικά απουσιών ή ιατρικές βεβαιώσεις, ψευδείς δηλώσεις στοιχείων όπου αυτά απαιτούνται, πχ διεύθυνση κατοικίας και άλλα) Δ) ηλεκτρονικής επίθεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες κάθε είδους (συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε: απόπειρες παραβίασης δεδομένων, υποτιμητικές ή προσβλητικές αναρτήσεις σε δημόσια ηλεκτρονικά δίκτυα (Facebook, Google κλπ) προς το σχολείο ή/και τον επόπτη της υπηρεσίας, απόπειρα να καταστεί η υπηρεσία μη λειτουργική, επιθέσεις ασφαλείας και άλλα) θα σημάνει αυτόματα Α) την διαγραφή μου από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και Β) την καταγγελία στις αρμόδιες αρχές για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Οι παραπάνω όροι είναι απολύτως δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών μας και η χρήση κάθε υπηρεσίας μας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών.